Reisvoorwaarden

Artikel 1 – Tot standkoming reisovereenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het reisaanbod van de reisorganisator door de reiziger. Aanmelding geschiedt door het invullen en insturen van het digitale inschrijfformulier op de website of door het invullen en opsturen van een papieren versie van het inschrijfformulier (op verzoek aan te vragen bij de reisorganisator). De datum van ontvangst geldt als datum van totstandkoming van de reisovereenkomst. Indien de reiziger minderjarig is dient het inschrijfformulier tevens ondertekend te worden door een ouder of voogd van de minderjarige.

1.2 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

1.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals deze gepubliceerd zijn in brochure, offerte of op de website van de reisorganisator. Onder reisaanbod gelden ook alle door de reisorganisator aangeboden cursussen of reis-cursus combinaties. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. De reisorganisator kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

1.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door de reisorganisator zijn bevestigd.

1.5 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

Artikel 2 – Preferenties

2.1 Indien bij inschrijving bepaalde voorkeuren kenbaar worden gemaakt als bepaalde zitplaats in een vliegtuig, ligging van een hotelkamer, maaltijden etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Reissom en betaling

3.1 Alle gepubliceerde reissommen gelden per persoon (tenzij anders vermeld) en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals omschreven in het gepubliceerde arrangement of uitgebrachte offerte. Genoemde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het uitbrengen van het reisarrangement of offerte. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde heffingen en prijzen.

3.2 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van € 300 te betalen, tenzij anders vermeld. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom meteen bij ontvangst van de factuur worden voldaan.

3.3 Indien afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, zal dat door reisorganisator in het reisaanbod of offerte kenbaar worden gemaakt.

3.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

3.5 Indien de reiziger niet, of niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100.

3.6 Wanneer de wens voor een 1-persoonskamer niet of slechts ten dele kan worden gehonoreerd, wordt de daarvoor geheven toeslag, of een evenredig deel daarvan, terugbetaald.

Artikel 4 – Reisduur en reisprogramma

4.1 De reisduur staat vermeld in hele dagen. Dag van aankomst en vertrek, ongeacht het tijdstip, tellen volledig mee. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de vertrekdata, -tijden en de reisduur. Als data van vertrek, aankomst of reisduur gelden dan ook steeds de in eerste instantie door de reisorganisator verstrekte gegevens dan wel de gegevens op basis van de door de vervoerder gewijzigde dienstregelingen en vluchtschema’s.

4.2 Bij de uitvoering van de reisovereenkomst is de reisorganisator nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van vertragingen. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek ten gevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Indien tijdens de reis blijkt dat ten gevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor rekening van de reisorganisator.

Artikel 5 – Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten

5.1 De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.

5.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 6 – Wijzigingen door de reiziger

6.1 De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het wijzigingsverzoek niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 1.4 van deze voorwaarden, tot 28 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht.

6.2 De wijzigingskosten bedragen € 70 (excl. BTW) per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten.

Artikel 7 – Wijzigingen door de reisorganisator

7.1 De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisschema en/of reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, of dat routes, excursies, accommodatie, plaatselijk vervoer etc. afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. etc. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

7.2 De reisorganisator heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

7.3 Alle in artikel 7 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld. Indien de in dit artikel genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal de reisorganisator ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor de reisorganisator onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal de reisorganisator er voor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de reisorganisator

8.1 Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is de reisorganisator aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder genoemde verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van de reisorganisator met zich meebrengen.

8.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:  a. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;  b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;  c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend;  d. tekortkomingen, nalatigheden of fouten in het inhoudelijke programma van reizen, waarbij de reisorganisator uitsluitend verantwoordelijk is voor de organisatorische uitvoering van de reis – t.w. vervoer, verblijf e.d. – en waarbij de uitvoering van de programma inhoud door en onder verantwoordelijkheid van derden geschiedt;  e. fouten gemaakt bij de luchtvaartmaatschappij;

8.3 Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt de reisorganisator geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de reisorganisator.

8.4 In geval de reisorganisator aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

8.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 9 – Verplichtingen van de reiziger

9.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de reisorganisator c.q. reisleider op te volgen en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.

9.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator c.q. de reisleiding van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

9.3 De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisator, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.

9.4 De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt ernstig belemmerd indien er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen. De reiziger dient de reisorganisator te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis-, ongevallen- en bagageverzekering heeft gesloten.

Artikel 10 – Annulering door de reiziger

10.1 Annulering van de reisovereenkomst dient door de reiziger persoonlijk gemeld en schriftelijk bevestigd te worden. Het moment van kennisname van de reisorganisator geldt als meldingsdatum van annulering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:  a. tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom, of de ingevolge artikel 3.2 geldende minimum aanbetaling;  b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;  c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;  d. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;  e. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;  f. van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van  de reissom;  g. vanaf de dag van vertrek 100% van de reissom.  Dit risico kan worden afgedekt door het afsluiten van een annuleringsverzekering.

10.2 Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikt persoon zijn plaats laten innemen, tot 10 dagen voor vertrek, op de volgende voorwaarden:  a. dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in-de-plaatsstelling;  b. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;  c. dat de andere persoon zich schriftelijk aanmeldt via een inschrijfformulier, vergezeld van een schriftelijke verklaring van kennisname van de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;

10.3 De reiziger en de voor de reiziger in-de-plaatsgestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor betaling van de op het moment van de in-de-plaatsstelling ten name van de reiziger openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.

Artikel 11 – Annulering door de reisorganisator

11.1 De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

11.2 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:  a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;  b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

Artikel 12 – Klachten

12.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, direct met de reisleiding besproken c.q. opgelost te worden. Dan wel zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen.

12.2 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

Gouda, 2019